Regulamin

Jednego serca! tak mało, tak mało
Jednego serca trzeba mi na ziemi!
Co by miłością przy moim zadrżało,
A byłbym cichym pomiędzy cichymi.

. . . .

Jednego serca! tak mało mi trzeba,
A jednak widzę, że żądam za wiele!

– Adam Asnyk

Regulamin stowarzyszenia zwykłego
Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia
Medycy Nadziei

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Medycy Nadziei i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.

§ 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.

§ 3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

§ 4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 5.Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

§ 6. Siedzibą Stowarzyszenia są Siemianowice Śląskie. 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Fitznerów 1.
Adres do korespondencji: 43-430 Skoczów, ul. A. Mickiewicza 14, skr. pocz. nr 34.

§ 7. Stowarzyszenie w swojej działalności jest apolityczne i areligijne  pozostając otwartym na współpracę ze wszystkimi nie realizuje celów żadnej partii ani związku wyznaniowego i innej organizacji o celach ściśle politycznych lub religijnych.

§ 8. Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci oraz skróconej nazwy: Stowarzyszenie Medycy Nadziei zgodnie z właściwymi przepisami.

§ 9. Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. Przeciwdziałanie różnicowaniu praw pracowników, pacjentów i członków ich rodzin, klientów, przedsiębiorców i inny osób  ze względu na dokonywane wybory związane ze stanem zdrowia;
 2. Przeciwstawianie się przejawom nacisku i ograniczania wolności w wyborach dotyczących ich zdrowia indywidualnego oraz sposobu leczenia;
 3. Wsparcie i organizowanie pomocy w tym pomocy prawnej na rzecz osób związanych z ochroną zdrowia;
 4. Propagowanie równego, wolnego od dyskryminacji traktowania pacjentów w placówkach udzielających świadczeń zdrowotnych;
 5. Działania na rzecz prawidłowego, równego i szybkiego dostępu do świadczeń zdrowotnych.
 6. Działania na rzecz udzielania świadczeń zdrowotnych w poszanowaniu praw człowieka oraz praw pacjenta w tym w zakresie zapewnienia świadomej zgody pacjenta na procedury medyczne.
 7. Działania na rzecz zapewnienia godnych warunków pobytu w szpitalach i innych placówkach udzielających świadczeń zdrowotnych.
 8. Działania na rzecz zapewnienia możliwości odwiedzin i towarzyszenia  pacjentowi w szpitalach i innych placówkach udzielających świadczeń zdrowotnych.
 9. Przeciwdziałanie nieuzasadnionym i niezgodnym z zasadami  sformułowanymi w Konstytucji RP lub aktami prawnymi chroniącymi prawa człowieka ograniczeniom, nakazom, zakazom , procedurom związanym ze zdrowiem publicznym;
 10. Prowadzenie działalności na rzecz integracji środowiska związanego z ochroną zdrowia.
 11. Propagowanie postawy wrażliwości człowieka na prawo do życia w wolności, samostanowienia i  rozwoju każdej osoby ludzkiej.
 12. Edukacja w zakresie podnoszenia odporności  psycho-fizycznej, zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej;

 § 10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej współczesnych problemów ochrony zdrowia;
 2. Prowadzenie strony lub stron internetowych w celu propagowania informacji o Stowarzyszeniu i jego działalności;
 3. Aktywności we wszelkiego rodzaju aktualnie dostępnych mediach;
 4. Tworzenie przestrzeni do swobodnego dialogu na tematy dotyczące różnych aspektów zdrowotnych i medycznych;
 5. Zbieranie informacji oraz rozpowszechniania wiedzy na temat kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych;
 6. Działania edukacyjne i szkoleniowe, w szczególności poprzez publikację materiałów opiniotwórczych, ulotek, organizację konferencji, spotkań, prelekcji, odczytów itp.;
 7. Podejmowanie wspólnych działań́ z innymi – krajowymi i zagranicznymi – organizacjami, instytucjami, placówkami naukowymi w zakresie problematyki wyznaczonej celami Stowarzyszenia,
 8. Propagowanie myślenia krytycznego, opartego na dążeniu do wiedzy i wolnego od nacisku podczas analizowania zagadnień czy wyciągania wniosków;

§ 11. Członkami Stowarzyszenia są członkowie zwyczajni, członkowie wspierający i członkowie honorowi.

§ 12. 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która spełnia kryteria opisane w §12 ust. 2 z zastrzeżeniem § 12 ust. 6 niniejszego Regulaminu.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać członek wspierający Stowarzyszenia, który:

a) przez okres co najmniej 6 miesięcy wykazuje się aktywną działalnością na rzecz Stowarzyszenia,
a także

b) złoży wniosek o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz

c) załączy do wniosku  rekomendację co najmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
w tym jednego członka założyciela

3. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów.

4. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu. Od uchwały o odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia nie przysługuje odwołanie.

5. O podjęciu uchwały o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Zarząd zawiadamia zainteresowaną osobę pisemnie lub elektronicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Członek wspierający może złożyć wniosek o zmianę statusu na członka zwyczajnego w każdym czasie bez spełnienia wymogu przewidzianego w § 12 ust. 2 pkt a)(wymóg 6 miesięcznej aktywności), wówczas uchwała zarządu o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych musi być jednomyślna.

 

§ 13 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zadeklarowała konkretną pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia i złożyła deklarację członkowską.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów.

3. Postanowienia §12 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.

§ 14.1. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu osobie fizycznej, która legitymuje się szczególnymi zasługami związanymi z celami Stowarzyszenia.

2. Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich uprawnień z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

3. Członek honorowy Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 15. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

a) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,

b) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,

c) czynnego udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

d) uczestniczenia w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie,

 e) zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia oraz żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

f) oceny działalności władz Stowarzyszenia,

g) powoływania się na członkostwo w Stowarzyszeniu oraz korzystania w przestrzeni publicznej z oznaczeń identyfikacyjnych Stowarzyszenia.

§ 16.1.  Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają prawo do:

a) czynnego udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

b) uczestniczenie w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym,

c)      zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia oraz żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

d) uczestniczenia w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2. Członek  wspierający może powoływać się na członkostwo w Stowarzyszeniu oraz korzystać w przestrzeni publicznej z oznaczeń identyfikacyjnych Stowarzyszenia jedynie w przypadku uzyskania zgody Zarządu Stowarzyszenia i w zakresie oznaczonym w uchwale Zarządu.

§ 17. Członkowie zwyczajni i wspierającyStowarzyszenia zobowiązani są do:

a) uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,

b) troszczenia się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,

c) odnoszenia się z szacunkiem do pozostałych członków Stowarzyszenia, niezależnie od różnicy poglądów i opinii,

d) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

e) terminowego wywiązywania się z podjętych na rzecz Stowarzyszenia zobowiązań,

f) regularnego opłacania składek.

§ 18. 1. Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia  ze  Stowarzyszenia.

2. Skreślenie  z  listy  członków  następuje  na  skutek:

a) śmierci członka,

b) złożenia przez  członka  Zarządowi  pisemnego  oświadczenia o wystąpieniu  ze  Stowarzyszenia.

3. Skreślenia  z  listy  członków  dokonuje  Zarząd Stowarzyszenia.

4. Wykluczenie  ze  Stowarzyszenia  następuje  z powodu:

a) niewykonywania  przez  członka  postanowień  Regulaminu  lub  uchwał  Stowarzyszenia,

b) podejmowania  przez  członka  działań  rażąco  sprzecznych  z  celami  Stowarzyszenia,

c) działania  na  szkodę  Stowarzyszenia, 

d) niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej 6 miesięcy,

e) niewywiązywania się z zadeklarowanych zadań pomimo upomnienia ze strony Zarządu.

5. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o wykluczeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.

§ 19. Zarząd wybierany jest przez Zebranie Członków Stowarzyszenia i składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa. Prezesa wybiera Zebranie Członków. Wyboru Wiceprezesa dokonują członkowie Zarządu uchwałą.

§ 20. Do kompetencji Zarządu należy:

a)    realizowanie uchwał Zebrania Członków oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności;

b)    kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

c)    opracowywanie programów i uchwalanie planów pracy Stowarzyszenia;

d)    przyjmowanie członków i pozbawianie członkostwa;

e)    przygotowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia;

f)     uchwalanie wysokości składek członkowskich;

g)    zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia z zastrzeżeniem § 20 regulaminu Stowarzyszenia;

h)    zwoływanie Zebrań Członków;

i)        rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;

j)       podejmowanie decyzji w innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji innych organówstowarzyszenia.

§ 21. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli i podpisywania dokumentów upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 22 Zarówno Zebrania Członków Stowarzyszenia, jak i posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w formie zdalnej tj. przez Internet.

§ 23. 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu organu.

2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący głos ma odpowiednio Prezes Zarządu. W przypadku braku Prezesa w Zarządzie decyduje głos Wiceprezesa.

3. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku kiedy na Zebranie Członków Stowarzyszenia nie zgłosiła się co najmniej połowa członków, Zarząd wyznacza kolejny termin Zebrania, które może się odbyć tego samego dnia. W drugim terminie Zebranie Członków Stowarzyszenia może podejmować decyzje zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 24. W razie gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu. W trybie tym nie można powołać więcej niż połowy składu organu.

§ 25. 1. Podejmowanie przez Zarząd Stowarzyszenia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

2. Czynnościami przekraczającymi zakres  zwykłego zarządu są w szczególności:

1)            nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;

2)            ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;

3)            zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;

4)            przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;

5)      zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

§ 26. Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie  Stowarzyszenia  wymaga  uchwały Zebrania Członków  podjętej  większością  2/3  głosów  w  obecności  co  najmniej  1/2  liczby  Członków. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zebranie Członków wskazuje likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.