Wniosek obowiązek szczepień przeciw COVID-19 dla wybranych grup zawodowych

Poniższy Apel został wystosowany do Posłów i Posłanek Prawo i Sprawiedliwość, Waldemara Kraski i Piotra Bromber z Ministerstwa Zdrowia.

APEL

Szanowni Posłowie i Posłanki, 

zwracamy się o natychmiastowe zaprzestanie prac nad przepisami dotyczącymi obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19 wśród pracowników podmiotów leczniczych, aptek, oraz studentów kształcących się na kierunkach medycznych, ujętym w projekcie Rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (planowanego wejścia w życie dnia 16 maja 2022r.).

Należy wskazać bez wątpienia, że przyjęte przez Państwa w projekcie Rozporządzenia rozwiązania
nie mają żadnego uzasadnienia medycznego oraz epidemiologicznego.

Na dzień dzisiejszy sytuacja epidemiologiczna spowodowana wirusem SARS-COV-2, nie stanowi zagrożenia
dla Zdrowia Publicznego, co wielokrotnie było potwierdzane przez samego Ministra Zdrowia.

Przyjęte przez Państwa regulacje bez wątpienia naruszają konstytucyjną zasadę proporcjonalności
co podważa zaufanie obywateli do demokratycznego państwa. Po raz kolejny próbują Państwo uregulować obowiązek szczepień ochronnych przeciwko COVID-19  drogą rozporządzenia. Należy wskazać, że zarówno stan epidemii jak i stan zagrożenia epidemicznego  nie są stanami nadzwyczajnymi, zatem nie dopuszczalne jest ograniczanie praw wolności i praw obywatelskich obywateli aktem rangi pod ustawowej.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji  ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności
i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia
i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób.
Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Podobne stanowisko na łamach wielu mediów zajmował także Rzecznik Praw Obywatelskich. Zatem należy wskazać aby przyjęte przez Państwa regulacje były zgodne z przepisami konstytucyjnymi muszą być ustawione drogą ustawy, oraz muszą być konieczne i niezbędne
do realizacji określonego przez Państwa celu.

 Produkty lecznicze przeciwko COVID-19 dopuszczone są warunkowo przez EMA do masowego stosowania wśród populacji naszego kraju, cały czas są w trzeciej fazie badań klinicznych co wynika jasno z charakterystyki produktu leczniczego. Zatem należy wskazać, że na dzień dzisiejszy jeszcze
nie został potwierdzony ich pełny profil skuteczności oraz bezpieczeństwa (informacje wynikające
z charakterystyki produktu leczniczego).

Ze stanu aktualnej wiedzy medycznej wynika także, że niniejsze preparaty nie zapobiegają transmisji zakażeń, zatem nie stanowią ochrony dla Zdrowia Publicznego, tylko stanowią ochronę dla dobra indywidualnego. Należy także wskazać, że szczepienia przeciwko COVID-19 dostępne w ramach Narodowego Programu Szczepień są dobrowolne dla wszystkich.

Zgodnie z powyższym, zwracamy się o natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia dalszych prac nad powyższymi regulacjami prawnymi dotyczącymi obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19 wśród pracowników całego sektora medycznego.

Z poważaniem,
Antoni Mazur – Prezes
Mateusz Piotr Ślozowski – Wiceprezes

About the Author

3 thoughts on “Wniosek obowiązek szczepień przeciw COVID-19 dla wybranych grup zawodowych

  1. Bardzo dziękuję, że stajecie w naszej obronie i dajecie też szansę na merytoryczną dyskusję z naszymi współpracownikami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like these