NZZ Wolność i Godność

Dlaczego związek?

Bo jest to najlepsze narzędzie do obrony interesów pracowników przed nielegalnymi praktykami pracodawców i władz publicznych – w tym takich, które w wątpliwy sposób usprawiedliwiane są troską o zdorowie publiczne. Niezależnie od oceny działalności dotychczas istniejących związków zawodowych, proponowana przez nas forma stowarzyszenia się zapewnia nam szereg uprawnień niedostępnych dla innych organizacji walczących w obronie naszej wolności. Uprawnień, dzięki którym jesteśmy w stanie stanąć w obronie każdego pracownika, który zdecyduje się do przyłączyć. Nadanie działalności formy związku zawodowego pozwala na podjęcie w Twojej obronie, w stosunkach z pracodawcą, skutecznych działań zarówno na płaszczyźnie sporów zbiorowych jak i indywidualnych.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, WiG w Twojej obronie wystąpi do sądu pracy, a także wspomoże Cię w każdy inny skuteczny i proporcjonalny do Twojego położenia sposób. Członkostwo w WiG-u gwarantuje, że nie zostaniesz sam z problemem. Nasz związek tworzą ludzie spoza patologicznych struktur funkcjonujących od zarania III RP, które w ostatnich latach zjednoczyły się w celu dokonania zamachu na wolność i godność. Większość z nas zdążyła natomiast nabrać doświadczenia w zmaganiach z systemem, mających na celu ratowanie zwykłych Polaków przed totalitarnymi zakusami polityków i wielkich korporacji. WiG wierzy, że razem jesteśmy w stanie postawić skuteczny opór wobec praktyk wymierzonych w nasze, do tej pory niekwestionowane, prawa, takie jak prywatność, swoboda decydowania o swoim zdrowiu, czy podejmowanie pracy zarobkowej w oparciu o realne zapotrzebowanie pracodawców i posiadane umiejętności.

Nie musisz być zatrudniony na umowie o pracę, by dołączyć. W szeregi WiG-u mogą wstąpić również osoby z powołania i mianowania oraz zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, samozatrudnione (b2b), świadczące wolontariat w organizacjach pozarządowych, a także osoby bezrobotne, emeryci i renciści. Wstępując do Związku, co do zasady nie musisz ujawniać członkostwa przed swoim pracodawcą. Sytuacja taka daje Ci komfort i pewne pole do manewru. W pewnych sytuacjach, szczególnie wtedy, gdy masz realne obawy, iż prześladowania ze strony pracodawcy mogą być wymierzone konkretnie w Ciebie, może się okazać, iż w Twoim interesie będzie ujawnienie się. Koordynatorzy i prawnicy pomogą Ci wtedy należycie rozeznać się w sytuacji, dzięki czemu będziesz mógł podjąć odpowiednią decyzję.

Jak działa WiG?

Związek korzysta z wszelkich środków prawnych i faktycznych, które pozwolą na zapewnienie Ci skutecznej ochrony przed sanitaryzmem w miejscu pracy. W szczególności:

Pomagamy Wam założyć komitety zakładowe – „pierwszą linię frontu“ w starciu z pracodawcą. Jeżeli na terenie jednego zakładu pracy jest Was więcej niż 10 osób, pracodawca musi ze Związkiem skonsultować kluczowe decyzje, w tym dotyczące zwalniania pracowników. Jeżeli do tej pory nie nawiązałeś kontaktów z kolegami z pracy, będąc przekonany, że jesteś ze swoim problemem sam, rozeznamy się w Twoim imieniu, czy rzeczywiście tak jest. Wyniki bywają zaskakujące – często okazuje się, że w Twoim zakładzie pracy więcej osób myśli podobnie i razem jesteście w stanie stanowić realną siłę nacisku na swojego pracodawcę.

Występujemy w Waszym imieniu wobec pracodawcy z petycjami i żądaniami. Zorganizowana, prawnie chroniona grupa, ma silniejszą pozycję negocjacyjną niż pojedyncze jednostki, lub nawet grupa „krnąbrnych“, która w jednostkowej sprawie „podaje się na tacy“. Związek jest w stanie zapewnić swoim członkom pewną anonimowość – nie zawsze będzie to wskazane, macie jednak taką możliwość.

Sama przynależność do związków zawodowych stanowi pewne dodatkowe kryterium ochrony przed działaniami dyskryminacyjnymi. Nie możesz zostać zwolniony z powodu przynależności do związku. Jeżeli podejrzewasz i możesz uprawdopodobnić, że pracodawca prześladuje Cię z powodu przynależności do Związku, to na nim spoczywać będzie obowiązek udowodnienia, że jest inaczej;

Zapewniamy Wam indywidualną pomoc prawną: władze Związku występują w obronie swoich członków w sporach z pracodawcą, w tym postępowaniach sądowych. Członek Związku nie musi martwić się zapewnieniem wsparcia prawnego. Nawet suma rocznych, obowiązkowych składek, to ciągle kwota wyraźnie niższa niż honorarium pełnomocnika procesowego, do którego musiałbyś się zwrócić indywidualnie;

Bierzemy udział w pracach legislacyjnych rządu w ramach konsultacji społecznych i wysłuchań publicznych. Razem możemy już w zarodku powstrzymać dyskryminacyjne zapędy władzy.

Organizujemy akcje protestacyjne, w tym, w przypadkach ostatecznych, strajki w obronie prześladowanych pracowników.

Opisane wyżej działania realizują za pomocą trójpoziomowej struktury: władz centralnych i powołanych przez nie zespołów, władz okręgowych (wojewódzkich) oraz komitetów zakładowych. Równolegle powołują ogólnopolskie komitety branżowe, zrzeszające osoby wykonujące ten sam zawód lub działające w tym samym sektorze rynku pracy.

About the Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like these